Loading...

ماژول حسابداری

در ماژول حسابداری می توانید سند های حسابداری خود را ثبت نمایید و مجموع حساب پرداختی و دریافتی را در اختیار داشته باشید. همچنین در این ماژول این امکان وجود دارد که اطلاعات بدهکاران و بستانکاران و موعد سر رسید آن ها را ثبت نمایید و مجموع بدهی و بستانکاری را در اختیار داشته باشید.

مدیریت صندوق

اسناد ثبت شده در سایت را در این قسمت مدیریت نمایید.

مدیریت صندوق
1
ایجاد سند جدید
2
تصویر سند
چنانچه در ارسال سند، فایل یا عکسی را به عنوان ضمیمه ارسال کرده اید، آیکون تصویر سند به رنگ آبی در می آید. در غیر اینصورت آیکون بدون رنگ می باشد.
• با کلیک روی آیکون تصویر سند، فایل یا عکس ضمیمه شده، نشان داده می شود.
3
جهت ویرایش و تغییرات در سند مورد نظر
4
حذف سند از سایت
5
دکمه ی منوی تنظیمات
این منو جهت تعیین فیلدهای قابل نمایش در ستون های جدول و همچنین تعداد نمایش اسناد در هر صفحه می باشد. با انتخاب عنوان هر یک از ستون ها ، ستون مورد نظر در جدول نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید این وضعیت در مرورگر شما باقی خواهد ماند. (با ایجاد کوکی در مرورگر شما این وضعیت جهت مراجعات بعدی ذخیره می گردد)
• برخی از ستون های جدول امکان مرتب سازی بر اساس آن ستون را دارا هستند. این وضعیت فقط جهت نمایش صعودی/نزولی بر اساس داده های آن ستون می باشد و تغییر در وضعیت نمایش سند ها در سایت نخواهد داشت.(به عنوان مثال با کلیک بر روی ستون بازدید سند ها بر اساس تعداد بازدید مرتب سازی می شوند)
6
موجودی صندوق
چنانچه این عدد قرمز باشد، یعنی در مجموع پرداختی ها و دریافتی ها، صندوق این مقدار را بدهکار است. و اگر عدد سبز باشد، یعنی با احتساب پرداختی ها و دریافتی ها ، موجودی صندوق این مقدار می باشد.

گروه های مالی

گروه های صندوق
پنل گروه های مالی شامل گروه بندی سندها می باشد که با کلیک بر روی عنوان هر کدام از گروه ها فقط اسناد آن گروه و زیر گروه های آن برای شما نمایش داده می شود.
• چنانچه عنوان گروهی شامل آیکون آیکون بود، با کلیک روی این آیکون، زیر گروه های آن نمایش داده خواهد شد.
• جهت ورود به بخش مدیریت گروه های مالی بر روی دکمه ی آیکون کلیک نمایید. (برای ورود به راهنمای بخش مدیریت گروه های ماژول ها کلیک نمایید)

آمار تعداد رکوردها


آمار
این قسمت شامل نمودار آماری سندهای ثبت شده می باشد .
• منظور از "بدون گروه" آن دسته از اسنادی است که هنگام ثبت سند، گروهی برای آن ها مشخص نشده است.

مدیریت دپارتمان ها

جهت اضافه نمودن دپارتمان جدید در گزینه های نوع سند هنگام ثبت سند

دپارتمان ها
1
تعیین نوع سند یا دپارتمان
2
ترتیب قرارگیری
با هر یک از فلش های بالا و پایین، ترتیب عناوین را در گزینه ها تغییر دهید.
3
نمایش یا عدم نمایش دپارتمان در گزینه ها
4
حذف دپارتمان
5
ویرایش دپارتمان

ارسال سند

سند حسابداری مورد نظر را ثبت نمایید.

ارسال سند
1
گروه سند
2
تعیین عملیات پولی
چنانچه "پرداخت" را انتخاب کنید، مبلغ وارد شده در بند 5 به رنگ قرمز می باشد و چنانچه "دریافت" را انتخاب کنید رنگ آن سبز می باشد.
3
تعیین نوع سند
• چنانچه سند مورد نظر شما در گزینه ها وجود نداشت، باید در قسمت "مدیریت دپارتمان ها" سند مورد نظر را اضافه نمایید.
4
تاریخ سند
5
مبلغ پرداختی یا دریافتی
6
عکس یا فایل مربوط به سند را از این قسمت اضافه نمایید.

مدیریت بدهکاران و بستانکار

لیست بدهکاران و بستانکاران در این قسمت قرار دارد. شما می توانید اطلاعات بدهکاران و بستانکاران را در قالب سند ثبت نمایید و وضعیت وصول یا عدم وصول و تسویه حساب را مشخص نمایید. همچنین با تعیین تاریخ سررسید، 15 روز قبل از موعد سررسید به شما از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. در این قسمت، امکان جستجو بین اسناد نیز وجود دارد.

بدهکاران و بستانکاران
1
ساخت سند بدهکار یا بستانکار (توضیحات در ادامه ی همین صفحه)
2
سر رسید
چنانچه موعد سررسید نزدیک باشد (15 روز و کمتر)، پس زمینه ی تاریخ سررسید، به رنگ قرمز در می آید.
3
وضعیت
علامت به این معناست که مبلغ توسط بدهکار یا بستانکار تسویه شده است و علامت آیکون به این معناست که مبلغ هنوز توسط بدهکار یا بستانکار تسویه نشده است.
4
تصویر سند
چنانچه در ارسال سند، فایل یا عکسی را به عنوان ضمیمه ارسال کرده اید، آیکون تصویر سند به رنگ آبی در می آید. در غیر اینصورت آیکون بدون رنگ می باشد.
• با کلیک روی آیکون تصویر سند، فایل یا عکس ضمیمه شده نشان داده می شود.
5
ویرایش سند
6
حذف سند
7
دکمه ی منوی تنظیمات
این منو جهت تعیین فیلدهای قابل نمایش در ستون های جدول و همچنین تعداد نمایش اسناد در هر صفحه می باشد. با انتخاب عنوان هر یک از ستون ها ، ستون مورد نظر در جدول نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید این وضعیت در مرورگر شما باقی خواهد ماند. (با ایجاد کوکی در مرورگر شما این وضعیت جهت مراجعات بعدی ذخیره می گردد)
• برخی از ستون های جدول امکان مرتب سازی بر اساس آن ستون را دارا هستند. این وضعیت فقط جهت نمایش صعودی/نزولی بر اساس داده های آن ستون می باشد و تغییر در وضعیت نمایش اسناد در سایت نخواهد داشت. (به عنوان مثال با کلیک بر روی ستون سررسید اسناد بر اساس تاریخ سررسید به صورت صعودی یا نزولی مرتب می شوند)
8
جمع کل
جمع کل، عدد حاصل از کم کردن بدهکاری ها و بستانکاری ها از هم است که اگر عدد حاصل به رنگ قرمز باشد، یعنی در مجموع، شرکت یا سازمان شما این مبلغ را بدهکار است و چنانچه به رنگ سبز باشد یعنی در مجموع، شرکت یا سازمان شما این مبلغ را بستانکار می باشد.

گروه های مالی

گروه های صندوق
پنل گروه های مالی شامل گروه بندی اسناد می باشد که با کلیک بر روی عنوان هر کدام از گروه ها فقط اسناد آن گروه و زیر گروه های آن برای شما نمایش داده می شود.
• چنانچه عنوان گروهی شامل آیکون ایکون بود، با کلیک روی این آیکون، زیر گروه های آن نمایش داده خواهد شد.
• جهت ورود به بخش مدیریت گروه های مالی بر روی دکمه ی آیکون کلیک نمایید.

آمار تعداد رکوردها


آمار
این قسمت شامل نمودار آماری سندهای ثبت شده می باشد .
• منظور از "بدون گروه" آن دسته از اسنادی است که هنگام ثبت سند، گروهی برای آن ها مشخص نشده است.

نحوه ی ساخت سند بدهکار یا بستانکار


ایجاد بدهکار یا بستانکار
1
تعیین گروه سند
2
نوع سند
3
تاریخ ثبت سند
4
موعد تسویه
5
مبلغ
چنانچه در بند 2 "بستانکار" را انتخاب کرده باشید، مبلغ وارد شده در این قسمت به رنگ قرمز نوشته می شود و چنانچه "بدهکار" را انتخاب کرده باشید، به رنگ سبز نوشته می شود.
6
تعیین وضعیت وصولی
7
ضمیمه
چنانچه فایل یا عکسی برای سند وجود دارد، از این قسمت وارد نمایید.