Loading...

بازدیدکنندگان سایت

آمار کاربران

آمار کاربران مربوط به تعداد کل بازدیدکنندگان سایت در تاریخ های مشخص شده است.

کاربران

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، نمودار آن را مشاهده کنید.
2
انتخاب عنوان جهت نمایش نمودار مربوطه
با انتخاب هر عنوان، نمودار مربوط به آن در جدول آماری نمایش داده می شود.
3
نمودار
خط افقی، شاخص زمان است و خط عمودی، بیانگر تعداد کاربران
4
مجموع کاربران
تعداد کل کاربرانی که تا به حال از سایت بازدید نموده اند.
5
مجموع بازدید صفحات
تعداد کل دفعاتی که صفحات سایت مورد بازدید کاربران سایت قرار گرفته است.
6
میانگین بازدید هر کاربر
تعداد بازدید هر کاربر به طور میانگین از صفحات سایت

کاربران موبایل

مربوط به بازدیدکنندگانی است که از طریق موبایل وارد سایت شده اند.

موبایل

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، نمودار آن را مشاهده کنید.
2
انتخاب عنوان جهت نمایش نمودار مربوطه
با انتخاب هر عنوان، نمودار مربوط به آن در جدول آماری نمایش داده می شود.
3
نمودار
خط افقی، شاخص زمان است و خط عمودی، بیانگر تعداد کاربران
4
مجموع کاربران
تعداد کل کاربرانی که با استفاده از موبایل از سایت بازدید نموده اند.
5
مجموع بازدید صفحات
تعداد کل دفعاتی که صفحات سایت مورد بازدید کاربران سایت از طریق موبایل قرار گرفته است.
6
میانگین بازدید هر کاربر
نشان می دهد که هر کاربر به طور میانگین از چند صفحه از سایت بازدید نموده است.

سیستم های عامل

بیانگر این است که کاربران سایت از چه سیستم عامل هایی استفاده می کنند.

سیستم عامل

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، نمودار آن را مشاهده کنید.
2
سیستم عامل
3
تعداد کاربران
تعداد کاربرانی که با استفاده از سیستم عامل مربوطه وارد سایت شده اند را نشان می دهد.
4
درصد کاربران
بیانگر درصد کاربرانی است که از طریق سیستم عامل مربوطه از سایت بازدید کرده اند.
5
نمودار
نمودار دایره ای بازدید کاربران از سایت به تفکیک سیستم عامل های آنان

مرورگرها

بیانگر این است که کاربران با چه مرورگرهایی وارد سایت شده اند.

مرورگر

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، نمودار آن را مشاهده کنید.
2
نام مرورگر
3
تعداد کاربران
تعداد کاربرانی که با استفاده از مرورگر مربوطه وارد سایت شده اند را نشان می دهد.
4
درصد کاربران
بیانگر درصد کاربرانی است که از طریق مرورگر مربوطه از سایت بازدید کرده اند.
5
نمودار
نمودار دایره ای بازدید کاربران از سایت به تفکیک مرورگر های آنان

زبان ها

کاربران سایت را به تفکیک زبان سیستم آن ها مشخص می کند.

زبان ها

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، نمودار آن را مشاهده کنید.
2
زبان
منظور از زبان، زبان سیستم های عامل بازدیدکنندگان سایت می باشد.
3
تعداد کاربران
تعداد کاربرانی که با زبان مربوطه وارد سایت شده اند را نشان می دهد.
4
درصد کاربران
بیانگر درصد کاربرانی است که با زبان مربوطه از سایت بازدید کرده اند.
5
نمودار
نمودار دایره ای بازدید کاربران از سایت به تفکیک زبان سیستم عامل های آنان

صفحات پربازدید

آمار صفحات پربازدید سایت را مشاهده نمایید.

صفحات پربازدید

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، آمار آن را مشاهده کنید.
2
صفحه
آدرس صفحه را نشان می دهد که با کلیک روی آدرس صفحه، وارد صفحه خواهید شد.
3
تعداد بازدید
تعداد دفعات بازدید از صفحه را نشان می دهد.

کاربران آنلاین

تعداد کاربران آنلاین را در لحظه و در هر زمان دلخواه دیگر نشان می دهد.

کاربران آنلاین

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، آمار آن را مشاهده کنید.
2
آدرس IP
هر کاربری آدرس IP مخصوص به خود را دارد که در واقع آدرس لپ تاپ یا تبلت یا موبایلی است که با استفاده از آن وارد سایت شده است.
3
بازدید ها
دفعات بازدید کاربر از سایت با IP مربوطه
4
آخرین بازدید
زمان آخرین بازدید کاربر از سایت با IP مربوطه

موتورهای جستجوگر

نشان دهنده ی این است که چه تعداد کاربر از طریق موتورهای جستجوگر به این سایت دسترسی پیدا کرده اند.

موتورهای جستجوگر

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، آمار آن را مشاهده کنید.
2
موتور جستجوگر
3
تعداد کاربران
تعداد کاربرانی که از طریق موتور جستجوگر مربوطه وارد سایت شده اند.
4
درصد کاربران
درصد کاربران به تفکیک ارجاع از طریق موتور جستجوگر به سایت
5
نمودار
نمودار دایره ای آمار کاربران به تفکیک ارجاع از طریق موتورهای جستجوگر به سایت

ارجاع دهندگان

سایت هایی را ثبت می کند که از طریق آن سایت ها ، کابران به سایت شما ارجاع داده شده اند.

ارجاع دهندگان

1
محدوده ی زمانی آمار مربوطه را مشخص نمایید و با کلیک بر روی "نمایش نمودار"، آمار آن را مشاهده کنید.
2
نام سایت
با کلیک روی نام سایت وارد سایت ارجاع دهنده خواهید شد.
3
تعداد بازدید
تعداد کاربرانی که از طریق سایت مربوطه به سایت شما ارجاع داده شده اند.
4
درصد بازدید
درصد بازدیدکنندگان را به تفکیک سایت های ارجاع دهنده نشان می دهد. به عنوان مثال چنانچه درصد بازدید یک سایت ارجاع دهنده 30% باشد، یعنی 30% کاربرانی که از طریق ارجاع وارد سایت شده اند مربوط به این سایت می باشد.
5
تعداد بازدید صفحات
تعداد صفحاتی که مورد بازدید کاربران از طریق سایت مربوطه قرار گرفته است.
6
میانگین بازدید هر کاربر
تعداد بازدید هر کاربر به طور میانگین از صفحات سایت